Plik do pobrania

Statut Fundacji Santander

Pobierz PDF

STATUT (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janinę Jarząbek z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu dnia 17.12.1997 roku, repertorium A nr 798/97, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (DZ.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja będzie działać pod nazwą Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego 3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą „Fundacja Santander Bank Polska”.

§ 2.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 6.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

II. CELE FUNDACJI

1. Celem Fundacji jest popieranie następujących dziedzin:

 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
 • oświata i wychowanie,
 • kultury,
 • propagowanie kultury fizycznej i sportu,
 • nauka i technika,
 • działalność charytatywno-opiekuńcza,
 • kult religijny,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • ochrona środowiska,
 • cele dobroczynne,
 • pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
 • wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • finansowanie badań naukowych prowadzonych w zakresie walki z chorobami,
 • dofinansowanie zakupów urządzeń laboratoriów, niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, materiałów medycznych i leków,
 • udzielenie wsparcia finansowego ofiarom klęsk żywiołowych w formie dopłat do zaciąganych kredytów (pożyczek), dotacji, subsydiów oraz udzielania innych form bezpośredniej pomocy w celu poprawy warunków życia poszkodowanym,
 • współpraca i wsparcie instytucji, organizacji, które statutowo realizują i świadczą pomoc osobom poszkodowanym,
 • wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą, dofinansowanie programów szkoleniowych, badawczych i informacyjnych tych instytucji,
 • wspieranie działalności placówek naukowych, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, ustanowienie stypendiów i nagród, zakup pomocy naukowych, szkolnych, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,
 • wspieranie instytucji charytatywnych, udzielanie dotacji placówkom opiekuńczym i osobom fizycznym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie zbiórek publicznych na cele dobroczynne,
 • dofinansowanie renowacji obiektów sakralnych, wydawnictw religijnych różnych wyznań, opieka nad obiektami kultu religijnego,
 • propagowanie akcji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze, wspieranie publikacji w tym zakresie,
 • w sferze ochrony środowiska wspieranie i współfinansowanie działalności osób i instytucji proekologicznych.
 • wspieranie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji polskich i polonijnych działających za granicą w formie stypendiów, dofinansowania kosztów nauki, szkoleń, pobytów i obozów w Polsce

3. Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, dotyczącej realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 9.

Cele Fundacji będą realizowane w ramach przekazanych przez Bank Zachodni WBK S.A., jako fundatora, środków oraz środkami przekazywanymi przez innych darczyńców.

§10.

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz fizycznych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, w sposób przewidziany przepisami prawa.

2. Fundacja będzie prowadzić wyłącznie działalność nieodpłatną w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), tj. w przypadku świadczenia przez Fundację  jakichkolwiek usług na podstawie stosunku prawnego nie będzie pobierane za to żadne wynagrodzenie.

3. Prowadzenie działalności nieodpłatnej, o której jest mowa w ust. 2, będzie polegać na:

1) wspieraniu działalności szpitali i innych instytucji prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia,

2) pomocy udzielanej przy opiece dzieci i młodzieży,

3) wspieraniu działalności przedszkoli i szkół,

4) wspieraniu działalności naukowej szkół wyższych,

5) pomocy dla instytucji prowadzących działalność kulturalną.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł, (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju i zagranicą
 • subwencji osób prawnych,
 • wpłat od osób fizycznych,
 • dochodów ze zbiórek publicznych,
 • odsetek bankowych, dywidend od posiadanych akcji,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

§ 14.

Dochody Fundacji będą przeznaczone na działalność statutową.

§ 15.

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu 5 spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16.

Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencję) jednorazową lub łączną w wysokości co najmniej 1000 złotych lub w odniesieniu do osób zagranicznych 1000 dolarów USA, uzyskają – o ile wyrażą takie życzenie – tytuł Sponsora Fundacji.

IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 17.

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

§ 18.

1. Rada Fundacji liczy od 3 do 9 członków.

2. Wyboru Rady dokonuje Fundator.

3. Osoby wybrane do Rady Fundacji przez Fundatora potwierdzają na piśmie wolę udziału w pracach Rady.

4. Osoby wybrane do Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też powiązani z osobami wchodzącymi w skład Zarządu stosunkiem pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Osoby wybrane do Rady nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§19.

Rada podejmuje działalność bezpośrednio po powołaniu jej przez Fundatora i złożeniu przez wybrane osoby oświadczenia określonego w § 18. Do czasu ukonstytuowania się Rady jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

§ 20.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 21.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§22.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady, w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem. Decyzje w tym zakresie podejmuje Fundator. Zwrot tych wydatków dokonywany będzie w ciężar kosztów działalności Fundacji.

3. Posiedzenia Rady maja formę:

 • jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo
 • komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach przy wykorzystaniu środków: komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizulanych.

4. W przypadku posiedzenia członków Rady przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków: komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizualnych uchwały z danego posiedzenia podpisywane są jednoosobowo przez Przewodniczącego Rady.

§ 23.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.

§ 24.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 25.

Do kompetencji Rady należy:

 • ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji
 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji
 • określanie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji
 • opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 26.

Fundatorowi służy prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.

§ 27.

Fundator może zostać członkiem Zarządu lub Rady

§28.

1. Zarząd Fundacji liczy 1 do 3 członków.

2. Kadencja Zarządu liczy 3 lata.

3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:

 • upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany
 • złożenia rezygnacji w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji
 • odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu
 • śmierci

§ 29.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji.

§ 30.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w tym:

 • uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
 • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
 • powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji
 • sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji

§ 31.

Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji nawiązuje stosunek prący lub zawiera umowy cywilnoprawne z Członkami Zarządu Fundacji określające zasady wynagradzania.

§ 32.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub co najmniej dwóch Członków Zarządu łącznie w przypadku nieobecności Prezesa.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Prezesa Zarządu lub przez dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 33.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie innego członka Zarządu, na żądanie Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany członek Zarządu.

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 34.

Członkowie Zarządu i Rady nie ponoszą odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania Fundacji.

§ 35.

Władze Fundacji nie mają prawa dokonywania czynności, których skutkiem mogłoby być:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

V. ZMIANA STATUTU

§ 36.

Zmiana Statutu Fundacji nie może powodować zmiany celów, dla których została utworzona.

§ 37.

Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 39.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 40.

Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 41.

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku oraz osiągnięcia celu, dla którego została ustanowienia.

§ 42.

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 43.

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przekazane będą instytucjom, których działalność jest tożsamą z celami Fundacji.

§ 44.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy