Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować?
Administratorem Pani/Pana Danych jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego (dalej jako: „Fundacja”), z którą można się skontaktować:
• pisemnie, kierując korespondencję na adres:
Fundacja Santander Bank Polska S.A., Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
• telefonicznie, pod numerem: 22 586 89 99
• e-mailowo, pod adresem: fundacja@santander.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania?
Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się:
a. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzamy Dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: wewnętrzne cele administracyjne Fundacji, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
b. Dla celów wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Fundacji oraz świadczenia usług w ramach realizacji zawartej z Obdarowanym Umowy
c. W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach Banku Santander Bank Polska S.A. (dalej jako: „Bank”), Fundacja jest uprawniona do przetwarzania tych Danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.

3. Komu możemy przekazywać Dane?
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Fundacji oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych oraz prawnych.

4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „Państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
• w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji umowy, wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji Umowy przez Fundację;
• w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
• w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych;
• przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
Mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Państwo prawo – w dowolnym momencie – do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Fundacji Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:
• z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Fundacja realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu zawarcia niniejszej Umowy podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla zawarcia Umowy. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji przedmiotowej Umowy.

8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi niniejszej Umowy. W przypadku, gdy będziemy realizować działania w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa.