Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację w IV Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować? Administratorem Państwa danych jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego (dalej jako: „Fundacja lub „my””), z którą można się skontaktować: • pisemnie: Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, • telefonicznie: 22 586 89 99 (opłata zgodna z taryfą Państwa operatora), • e-mailowo: fundacja@santander.pl 2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania? Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane: a. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią [1]. Np.: zgłoszenie udziału w biegu, wewnętrzne cele administracyjne Fundacji, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami; b. w oparciu o Państwa zgodę [2]. 3. Komu możemy przekazywać Dane? Państwa dane możemy udostępnić innym odbiorcom w celu realizacji działalności „IV Biegu Charytatywnym PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny”. Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Fundacji, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („bank”) oraz upoważnieni pracownicy banku, w tym również osoby upoważnione wykonujące pracę lub usługi w imieniu i na rzecz banku oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? Państwa dane nie będziemy przekazywali do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej. Jakiekolwiek przekazanie danych do państw spoza Unii Europejskiej będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. 5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.2, tj.: • w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji „IV Biegu Charytatywnego PÓŁNOCNY POMAGA – bieg wirtualny” – do czasu zakończenia programu, wypełnienia obowiązków wynikających z realizacji projektu przez Fundację; • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację; • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych; • przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń. 6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? Mają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia; • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Państwo prawo – w dowolnym momencie – do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych do czasu jej wycofania; • żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Fundacji Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO; • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Fundacja realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. 7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane? Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla zgłoszenia Państwa do udziału w biegu. 8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu. 9. Dlaczego Państwa o tym informujemy? W ten sposób wypełniamy nałożony na nas obowiązek z art. 13 i art. 14 RODO. 10. Podstawy prawne [1] art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [2] art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Pomagaj z Fundacją Santander

Dziękujemy!
516 925 400
Wybierz kwotę lub wprowadź własną

Uzupełnij swoje dane

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Potrzebujemy jeszcze Twoich danych, aby płatność została poprawnie zrealizowana.