Bank Ambitnej Młodzieży

Czym jest BAM?

Fundacja Santander Bank Polska chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Główne cele programu

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Główne kierunki programu

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska, kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Kiedy powstał BAM?

Pierwsza edycja programu została uruchomiona w 2010 roku.

Fundacja wspiera inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież w ramach poniższych zagadnień:

1. Rozwój i edukacja

Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności. Główne przedmioty dofinansowania: Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych Organizacja warsztatów tematycznych Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów Kursy dokształcające Inne

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.

Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Główne przedmioty dofinansowania: Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami Organizacja debat, spotkań, szkoleń Kursy, szkolenia inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski. Główne przedmioty dofinansowania: Koncerty, wystawy, spotkania Gry terenowe Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów Konkursy historyczne inne

Najczęściej zadawane pytania

 • Kiedy można składać wniosek? Wnioski można składać w wybranych terminach publikowanych na stronie internetowej w zakładce Program grantowy BAM/terminy.
 • Kiedy można się spodziewać informacji o wynikach konkursu? Data rozstrzygnięcia konkursu podawana jest w regulaminie oraz na stronie Fundacji.
 • Czy środki finansowe Wnioskodawca otrzyma zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku? Nie. Przelew środków finansowych na konto organizacji następuje na ostatnim etapie. W pierwszej kolejności nasza Fundacja przygotowuje umowę darowizny, która przekazywana jest organizacji za pośrednictwem dyrektora oddziału Banku, który rekomendował daną organizację. Organizacja podpisuje umowę i odsyła jeden podpisany egzemplarz do Fundacji. Po otrzymaniu przez Fundację podpisanej kopii, przelewane są środki.
 • Czy istnieje ograniczenie wysokości grantu, o jaką mogę się ubiegać? Tak. Maksymalna kwota grantu w ramach programu  Bank Ambitnej Młodzieży jest uzależniona od naboru. Przy każdym naborze może się różnić.
 • Jakiego typu projekty nie mogą być dotowane w ramach Programu BAM? Program BAM nie przewiduje dofinansowania przeznaczonego na wsparcie bieżącej działalności Wnioskodawcy.
 • Czy można składać więcej niż jeden wniosek o przyznanie  grantu? W danym roku kalendarzowym można złożyć nie więcej niż dwa wnioski w ramach danego konkursu, z co najmniej półroczną przerwą. Jednak w skali roku jedna organizacja może otrzymać tylko jeden grant w ramach konkursu BAM. Dlatego w momencie, gdy organizacja otrzymała środki na dofinansowanie zaplanowanych działań w ramach BAM, nie może ubiegać się o wsparcie dla innych projektów w tym samym roku w ramach tego konkursu.
 • Czy w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży pomoc mogą otrzymać osoby indywidualne? Nie. Program BAM jest programem grantowym, w którym pomoc udzielana jest tylko wnioskodawcom instytucjonalnym pracującym z grupą młodzieży lub na rzecz młodzieży.
 • Od kogo Wnioskodawca otrzyma informację na temat decyzji przyznania (lub odrzucenia) dotacji? Informacja o przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku zostanie przesłana mailowo przez Fundację na adres podany we wniosku. W przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do przyznania grantu Fundacja Santander nie jest zobowiązana do podawania szczegółowych informacji na temat przyczyn odrzucenia wniosku.
 • Z kim powinien kontaktować się Wnioskodawca w celu uzyskania informacji na temat złożonego przez siebie wniosku? Wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę mailową: fundacja@santander.pl.
 • Czy Program BAM wspiera inicjatywy podejmowane poza granicami Polski (np. projekty realizowane przez i dla Polonii)? Tak, ale tylko pod warunkiem, że są to działania wspólne, mający charakter integracyjny i edukacyjny w których udział bierze grupa polskiej młodzieży z Kraju i z zagranicy.
 • Czy po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca powinien przygotować jakieś sprawozdanie z realizacji projektu? Tak, do 30 dni po zakończeniu projektu należy sporządzić sprawozdanie finansowo-merytoryczne i złożyć je za pomocą specjalnej aplikacji.
 • Czy organizacja, której przyznano już wcześniej dotację charytatywną w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów, może zwrócić się do Fundacji BZ WBK z prośbą o wsparcie finansowe w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży? Tak, pod warunkiem, że jest to nowy projekt, a jego odbiorcą jest młodzież od 13 do 26 roku życia.
 • Czy spółka z o. o. może starać się o przyznanie grantu? Nie, granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym.
 • Co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane w projekcie?

Niewykorzystane środki, należy zwrócić na konto Fundacji.

Lista organizacji, które otrzymały grant w Banku Ambitnej Młodzieży w 2018 r. Organizacje nagrodzone w Banku Ambitnej Młodzieży